fbpx

Algemene voorwaarden

Introductie

We willen voorkomen dat we met elkaar omgaan door allemaal kleine lettertjes vast te stellen, maar we moeten toch wat afspraken maken. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn, wat onze rechten zijn en wat we van elkaar mogen verwachten.

Deze algemene voorwaarden zijn dan ook van toepassing op elke boeking die via Step & Go wordt aangeboden, georganiseerd en begeleid.

Waar wij spreken over Step & Go worden ook de (ingehuurde) vertegenwoordigers van Step & Go bedoeld.

Deelnemen en veiligheid

Bij en via Step & Go kun je steps huren en middels een eigen route of door Step & Go beschikbaar gestelde route een tocht maken. Steppen gebeurt altijd op eigen risico! Natuurlijk doen wij, binnen het redelijke, er alles aan om het steppen zo veilig mogelijk te maken, maar wij zijn niet verantwoordelijk te stellen voor schade of letsel welke wordt veroorzaakt door je eigen gedrag of het niet opvolgen van instructies van Step & Go. 

Door deel te nemen accepteer je de risico’s die het ondernemen van een activiteit in een groep met zich meebrengen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedragingen jegens anderen en hun veiligheid en een passende (aansprakelijkheids-) verzekering. Breng je de veiligheid van een ander in gevaar of berokken je een ander in het ergste geval schade dan ben je daar zelf voor verantwoordelijk. Step & Go is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onderlinge schade als gevolg van het handelen van individuele deelnemers of schade en /of letsel toegebracht door derden.

Het risico van het gebruik van de step is vanaf het afleveren en/of ophalen van de step door de huurder van de step, voor risico van de huurder. Je dient de step in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin je deze hebt ontvangen, dat wil zeggen, goed onderhouden en geheel gereinigd, e.e.a. behoudens normale slijtage.

De minimale leeftijd voor stephuur is 8 jaar. Deelnemers onder de 16 jaar dienen ten alle tijden te worden begeleid door een volwassen. De Yeloo kindersteps zijn te huur vanaf 8 jaar en tot een lengte van 1,40 meter.

Alle steps worden op voorhand door Step & Go gecontroleerd op merkbare en visuele gebreken. Bij het overhandigen van de steps zijn deze dan ook vrij van gebreken tenzij op dat moment gezamenlijk anders geconstateerd wordt.

Schade welke ontstaat tijdens de huurperiode wordt geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode. Bij het constateren van of schade of onopgemerkte slijtage wordt de huurder geacht de step niet langer te gebruiken en zo snel mogelijk Step & Go in te lichten. Doorrijden met schade of slijtage kan leiden tot grotere schade en gevaarlijke situaties. Step & Go is niet aansprakelijk voor enige persoonlijk zaak- of letselschade als het gevolg van dergelijke situaties en zal huurder aansprakelijk stellen voor de schade en eventuele gevolgschade.

Door gebruik te maken van de steps accepteer je deze voorwaarden. Indien je niet zelf de step of steps hebt gehuurd, maar een ander dat voor jou heeft gedaan wordt de huurder geacht je op de hoogte te hebben gebracht van deze voorwaarden.

Als deelnemer ben je aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde step toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden, met uitzondering van kleine gebreke welke voor rekening van de verhuurder zullen komen.

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de step eventueel te vermeerderen met de huurderving. De dagwaarde van een step is vastgesteld op 300 euro per step.

Het is ten strengste verboden om:

 1. Personen toe te laten die alcohol en/of drugs tijdens de huurperiode gebruiken.
 2. De trottoirbanden op en af te rijden.
 3. Met de step tegen elkaar te rijden/botsen
 4. De step met meer dan een persoon te berijden.
 5. De step aan derden in onderhuur te geven, af te staan ofwel de huurrechten geheel over te dragen.
 6. De step te gebruiken voor sprongen of gestunt.
 7. De step op enig moment onbeheerd (of zonder het gebruik van een kettingslot) te laten.
 8. Personen toe te laten tot de step(s) die niet WA-verzekerd zijn.
 9. Personen toe te laten tot de step(s) die zwaarder zijn dan 120 kg.
Huurperiode

Je dient als huurder van de step de gehuurde step uiterlijk op de dag en tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan ons retourneren. Indien je de step niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft Step & Go het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment dat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden.

Betalen en annuleren van vooraf geboekte arrangementen

Pas na betaling is je reservering definitief. Elke betaling dient te geschieden voorafgaand aan de geplande activiteit. Step & Go mag huurders die zich later melden, maar eerder betalen, voor laten gaan ten opzichte van huurders die nog niet hebben betaald, ook als dit betekent dat er daardoor geen steps meer beschikbaar zijn.

Betalingen kunnen worden voldaan via pin of contant. Overmaking per bank enkel indien Step en Go een factuur heeft gestuurd.

Als de step eerder wordt ingeleverd dan het overeengekomen tijdstip dan vindt er geen restitutie van (en deel van) de huurprijs plaats.

Annuleren

Er kan altijd wat tussenkomen, aan beide kanten. Op het moment dat Step & Go annuleert zal er ten eerste een aanbod gedaan worden voor één of meerdere alternatieve data. Indien van deze data geen gebruik gemaakt kan worden zullen de betaalde deelname kosten binnen 30 dagen worden teruggestort. Step & Go is niet aansprakelijk voor eventuele extra gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten. Ook andere kosten of meerkosten voor alsnog elders een boeking afnemen vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Step & Go..

Step & Go kan om de volgende redenen annuleren:

 • Weersomstandigheden kunnen de veiligheid van de boeking in gevaar brengen. Wij zullen uiterlijk de avond voor de dag van de te houden boeking dit mededelen. Het is aan Step & Go voorbehouden om deze afweging en beslissing te nemen, waarbij wij ons weer laten leiden door o.a. het KNMI. Indien het noodweer zich onvoorzien aandient tijdens de duur van de boeking dan bepaalt de vertegenwoordiger van Step & Go of er tussentijds wordt geannuleerd.
 • Er is een overmacht situatie ontstaan waardoor de boeking niet door kan gaan.
 • Wij zullen onze annuleringen aan jou melden via het bij ons bekende e-mailadres en telefoonnummer.

Step & Go streeft ernaar een boeking zoveel mogelijk door te laten gaan.

Bij deelnemers kan er ook altijd wat tussenkomen. De regels bij annuleren zijn dan als volgt:

Voor boekingen met totale boekingskosten tot €50 per persoon geldt:
 • Tot 72 uur van tevoren is annuleren kosteloos en worden de betaalde kosten teruggestort.
 • Vanaf 72 uur tot 24 uur van tevoren brengen wij 50% annuleringskosten in rekening. Wij storten dan dus 50% van de betaalde kosten terug. 
 • Vanaf 24 uur van tevoren brengen wij alle kosten in rekening en vindt er geen terugstorting plaats. 
 • Wil je annuleren dan moet dat per e-mail naar info@stepengo.nl of via telefoon via +31 6 22468966
Voor boekingen met totale boekingskosten van €50 of meer per persoon geldt:
 • Tot 4 weken van tevoren is annuleren kosteloos en worden de betaalde kosten teruggestort.
 • Vanaf 4 weken tot 2 weken van tevoren brengen wij 50% annuleringskosten in rekening. Wij storten dan dus 50% van de betaalde kosten terug. 
 • Vanaf 2 weken van tevoren brengen wij alle kosten in rekening en vindt er geen terugstorting plaats. 
 • Wil je annuleren dan moet dat per e-mail naar info@stepengo.nl of via telefoon via +31 6 22468966

Eventuele terugstortingen vinden plaats binnen 30 dagen na de datum van het geannuleerde evenement

Voor exclusieve samengestelde boekingen geldt:

Na ontvangst dient de factuur binnen 30 dagen voldaan te worden. Daarnaast dient de factuur uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de Boeking voldaan te zijn, ook als dit binnen 30 dagen na verzending van de factuur ligt.

Is de factuur niet betaald voorafgaand aan de Boeking dan kan Step & Go besluiten de Boeking niet door te laten gaan. Step & Go is dan niet aansprakelijk voor enige kosten of schade, maar behoudt zelf wel het recht eventueel gemaakte kosten te verhalen op jou.

De factuur kan per overboeking worden voldaan.

Annuleer je, dan geldt het volgende:

 • Annuleer je uiterlijk 30 dagen voor de boeking dan is dat kosteloos.
 • Annuleert u binnen 30 dagen voor de boeking dan brengen wij alle geoffreerde kosten minus eventuele inkoopkosten voor catering in rekening.
 • Annuleer je 5 dagen of later voor de boeking dan brengen wij alle geoffreerde kosten in rekening.

Ook Step & Go kan annuleren, dan geldt het volgende:

 • Weersomstandigheden kunnen de veiligheid van de boeking in gevaar brengen. Wij zullen uiterlijk de avond voor de dag van de te houden boeking dit mededelen. Het is aan Step & Go voorbehouden om deze afweging en beslissing te nemen, waarbij wij ons weer laten leiden door o.a. het KNMI. Indien het noodweer zich onvoorzien aandient tijdens de duur van de boeking dan bepaalt de vertegenwoordiger van Step & Go of er tussentijds wordt geannuleerd.
 • Er is een overmacht situatie ontstaan waardoor de boeking niet door kan gaan.
 • Wij zullen onze annuleringen aan jou melden via het bij ons bekende e-mailadres en telefoonnummer.

Op het moment dat Step & Go annuleert zullen alle betaalde kosten binnen 14 dagen worden teruggestort. Step & Go is niet aansprakelijk voor eventuele extra gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten. Ook andere kosten of meerkosten voor alsnog elders een boeking afnemen vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Step & Go.

Step & Go is nooit voor meer aansprakelijk dan de reeds betaalde som.

Juistheid van informatie

Om wijzigingen of annuleringen door te geven hebben wij de juiste contactgegevens nodig. Al deze gegevens worden bij de deelnemers uitgevraagd bij het aanmelden voor een boeking. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze verstrekte gegevens.

Step & Go valt niets te verwijten en is op geen enkele wijze aansprakelijk indien er schade of hinder door de deelnemers wordt ondervonden doordat de verstrekte informatie door de deelnemers niet juist of onvolledig is.

Samengevat

Om het simpel te houden zijn dit samengevat de regels:

 • Naar instructies van Step & Go moet altijd geluisterd en gehandeld worden.
 • Step & Go is niet verantwoordelijk voor het handelen van derden.
 • Je doet niets waarvan je niet weet of je het kan of weet dat je het niet kan.
 • Zonder betaling geen gegarandeerde deelname.
 • Zelf ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie.
 • Annuleringen worden via de e-mail of telefonisch gedaan.
Extra

Tot de algemene voorwaarden behoren ook onze instructies. Instructies die wij mondeling geven en die wij op onze website publiceren.

Trustpilot